Infolinia 89 721-21-21 biuro@nortis.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych Danar Wojtysiak sp. j. z siedzibą w Kwidzynie ul. Grudziądzka 1.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą;
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług, gdy ją zawarliśmy;
 3. w celu informowania organów rządowych, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Telekomunikacyjne lub innych wytycznych;
 4. w celach analitycznych tj. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ;
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 7. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;

III. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

 1. dla osiągnięcia celu 1: jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
 2. dla osiągnięcia celu 2: Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy oświadczenie usług będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 5 +1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa.
 3. dla osiągnięcia celu 3: zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa
 4. dla osiągnięcia celu 4: przez okres trwania umowy o świadczenie usług,
 5. dla osiągnięcia celu 5 i 6: do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub roszczeń cywilno-prawnych,
 6. dla osiągnięcia celu 7: Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firma świadcząca usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne i administracyjne.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

VIII. Pozostałe informacje:

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z uwzględnieniem profilowania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.